2016 പുതുവത്സര പുലരിയിലെ പത്താൻകോട്ട് തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിന്റെ നേർസാക്ഷ്യം Lt Col സാലി ലൂക്കോസ് എഴുതിയ ലേഖനം

2016 പുതുവത്സര പുലരിയിലെ പത്താൻകോട്ട് തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിന്റെ നേർസാക്ഷ്യം Lt Col സാലി ലൂക്കോസ് എഴുതിയ ലേഖനം ആണ് താഴെ  കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് .സാലി വർഷങ്ങളായി ആർമിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ലഫ്റ്റനന്റ് കേണൽ പദവിയിൽ ആണ് .സാലി ലൂക്കോസ് ഇരവിമംഗലം ഇടവക കുറുപ്പഞ്ചേരിൽ പരേതനായ ലുക്കായുടെയും മേരിയുടെയും മകളാണ് 

THESE HANDS
COUNTER INSURGENCY EXPERIENCE IN PATHANKOT ATTACK

It was 1st January 2016…the New Year day…It was a good morning to be together. When winter’s darkness spread across the land and cold seeps through our thickest coats, we hurry here, dawn by the warmth of faces familiar and new to the welcoming walls of 167 M HAs usual the whole flock of Nursing Officers started moving towards the respective departments to take care of their patients who could not enjoy the previous New Year Night. The Patients were all waiting for their Angels to come and celebrate the New Year with them.All wards were decorated and prepared for celebration as desired by the Lady Commandant, Brig K Sheela . Cakes were kept in each ward, ready to cut and share .All staff, starting from doctors to cleaners ..geared up to celebrate the New Year with their patientsEveryone greeting each other. All with smile, …some busy on phone with near and dear ones…I finished my morning rounds and came back to the office to give the reports to my superior ,Col PG Ushadevi…,saluted and waited for her response…, She seemed serious, wished me back and sounded to me ….RED ALLERT IS DECLARED….It seems few terrorists fully armed is around..We are likely to receive casualties. Prepare all the wards and departments to meet the need….specially attend to EMERGENCY AND CASUALITY for resuscitation and triaging…I could feel the change in my whole being with those words still echoing into my ears…Few things just flashed through my mind…My son along with five friends, who are on their way to Jammu after the New Year celebration with me…the communication is cut off till he reaches in Delhi, with the pre paid phone in his hand .I closed my eyes …God. May all be safe…
Few seconds.., I came around in my sense, picked up the phone and kept informing all the ward in-charges very carefully by using words which does not trigger fear at the same time to be alert and to be prepared .Whole day went in preparation guidance and supervision…but uneventful.
All of us posted at 167 MH, Kept praying …God may we get up to see the dawn.
                        Early in the morning I heard some noise of firing…In my deep sleep I thought, as usual some marriages around and crackers as usual.. .I made myself more cozy and comfortable under the quilt and went to sleep again …An hour later .., my phone rang…come quick.. The casualties started arriving…Oh no… it was not crackers…or celebration…. It was the terrorists, attacked our Air force station just beside our Hospital….!It took only five minutes for me to get ready. My daughter, sleeping peacefully,. I woke her up and asked her to close the door as am leaving to Hospital..Why so early..?She was surprised.. Emergency..i said .. and tried to act as if it is a normal routine …However don’t open the door until you hear my voice .She came with me, still with the eyes closed .locked the door and went to sleep again…I rushed to the Hospital.Causality Department was in chaos..Soldiers in uniform bleeding. All gunshot wounds, blood all over..One was getting resuscitated..I saw the Monitor is only showing a single line ….{He was Hav Mohit Chand ,laid his life for us}Nursing officers one after other rushed to ICU and Surgical ward .
Trauma care and Critical care specialist nursing officers were placed at the casualties. All running around to save the wounded one’s life.
We kept triaging the patients after the initial management; some to X-RAY and CT scan dept, Some directly to ICU ,Some could go to Surgical ward.
Additional Surgical team and orthopedic surgeons were arranged from civil as well as neighboring Army Hospital .God used all those surgeons to save all who came wounded but alive.. Arrangements were done to Air evacuate the patients to Higher centers..We could hear the noise of the continuous firing…We kept receiving injured soldiers …And then.., came the five mortal remains of ..,Those brave ones who laid down their life to Defend the Country’s very prestigious, Air force Station Pathankot..My heart squeezed.. I took only one look at those mortal remains…
Why…all these….What do any one get out of this killing and loss…Oh… their families waiting on them.. for all their needs…do any of us have a word of consolation for them..Roumers kept coming that the terrorists were hiding inside the Hospital campus..All of us were instructed to stay inside and close the doors of all wards and departments..Movements were restricted…Oh God .. My child who is all alone at home ..that too in an independent house on the road side.. …please guard my child ..May she be kept hidden from the sight of evil..,fighting back with my tears ..I moved on…
Late in the evening, the order came that Nursing officers Mess be closed and all are to sleep in the Hospital only, till further order…The Commandant and PM along with all the in living Nursing officers took rest next to Patients in different wards, ready to save and salvage life at any time of the day and night, which continued for three nights…,listening to the noise of continuous firing…
       ON 03/01/17..,fear in the air still persisting..Noise of big blasts going on again the message came up ..Alert..
More casualties …,get activated…I ran to Causality, gathering more nursing officers with me This time it was all men in black uniform ,the NSG COMMANDOS …Some on stretcher .. some on wheel chair .. and one of them …no signs of life…? ..We took him to hospital bed, tried all resuscitation….Oh God …please ..please.. send him back to us…I looked at his rank and Name plate ……Lt Col Niranjan…Both the palms hanging on a piece of skin..and a lot more splinter injuries all over…after almost one hour of continuous resuscitation ..we took our hands off, as ordered by the Medical officer…..The mobile kept ringing in his pocket. With the shivering hand ..,I managed to take out the mobile.. looked at the name written…Sallu…God ..is it his wife..?I took the mobile to one of his unit officers standing out…He looked at the name and said …hmmm..seems his wife…. he cut the call and said nothing…
Those departed seven souls, from the eternity ..must be singing ..
On a cold winter morning
In the time before the light
In flames of deaths eternal reign
We ride over the fight
When the darkness has fallen down
And the times are tough alright
The sounds of evil laughter fall
Bodies wasted on the grounds

Fighting hard..fighting on for my country men
Here I lay my life for you …
Remember me sometimes…

Fighting back with the refilling tears in my eyes ,we managed to clean and dress up the body of Lt Col Niranjan, ready to be dispatched to the mortuary…..I closed my eyes …, God … the country lost a brave officer.. His young wife ,, the child waiting for her Father to return….I wanted to cry loud.Moving from bed to bed ..,I patted each of them, in black dress…who are still smiling and wanting to go back to the battle field ..All of them asking us to send them back and not to admit in the Hospital…Words can’t express the respect overflowing in our hearts for them..Those Heroes ..who live ever in each one of our hearts … We finished sending them to their respective wards and departments and moved on…
Fear still persisted in the air..,God .. when is it going to end?.. we kept hearing all the terrorists are neutralized .. why then still the firing is going on… stop it… my heart cried …Thus on 05/01.17..finally it was declared that all the terrorists are Neutralized…Back home I hugged my daughter..My brave girl kept telling me ,I want to join the force,.. Ma….what..,I stared at her.. she nodded…My first choice…she continued..
So proud of you Ma….she hugged me ….NO.. I yelled at her…I will not let you go through all these…I cried, You should have a peaceful life..The Mother in me wanted, the most protected and least troubled life for my daughter….Same time, feeling proud of her love and courage for the country..
Don’t speak like an ordinary woman Ma.. I want to respect you a lot.I closed my eyes ,prayed for all those Mothers who lost their children Yesterday and day before in that battle field….,Grand them your peace Lord . Have mercy on all those Mothers waiting for their sons to return home from the Hospital after recovery…My son kept calling, encouraging me saying, You and your team is doing a wonderful job Ma .. I miss being with the battle team..he added, My salute to all of you ma.
                       Moving from ward to ward , visiting each of those patients admitted in the ward and spending time with them was the most productive and proud moments of those days for all 75 Nursing officers posted in 167 M H.How blessed am being chosen to Nurse these..Soldiers…The two officers admitted with gunshot injury,Maj Bhanu pathak and Maj Amit Tyagi … always joked and laughed.. They kept their weapon beside the bed .Once when I jokingly asked them why still hold on to it .. He said with a smile… Madam you save us .,.but you can’t protect yourself .. we are for you .. in case of any problem here, we must act…I wanted to hug him.. even as a patient they are so vigilant and ready to fight and protect the country…
For another, almost a month more, Some of those patients were hospitalized with us.It was an honor, nursing them and taking care of each of their needs..All the Nursing officers just waited to listen any of their demand to meet it …..Then the day came, all those brave Commandos got discharged.. and we gave them a grant sent off.It was an involuntary action from me, when I saluted them as their vehicle moved……,All of them in high spirit for the next…call…How much I want to meet them again and shake hands with them!All of us felt as more than a family to be together in taking care of all those….BRAVE HEARTS.., THE PILLARS OF MY COUNTRY.These Hands, Which receive the life, FIRST on Earth…This hand which touches and takes care of every sick and wounded,These hands which wipe the tears of all those committed to our care…These hands which prepare all…, for their final journey….These hands which are prepared for the FIRST and FINAL touch for ALL….on planet Earth.
May These hands be blessed for ever to carry on with Gods own job of NURSING….

ക്നാനായ പത്രത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രിയ വായനക്കാർക്കും ക്നാനായ പത്രം മുഴുവൻ ടീമിന്റെയും  ഹൃദയം നിറഞ്ഞ പുതുവത്സര ആശംസകൾഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്നാനായ പത്രതിന്റെതല്ല .സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് വഴി അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുകയും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ അപകീർത്തികരമായോ അസഭ്യമോ അശ്ലീലമോ ആയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ്.