രണ്ടാം ചരമ വാർഷികം മോൺ. ഡോ ജേക്കബ് കൊല്ലാപറമ്പിൽ

രണ്ടാം ചരമ വാർഷികം മോൺ. ഡോ ജേക്കബ് കൊല്ലാപറമ്പിൽ

ക്നാനായ സമുദായ ചരിത്ര പണ്ഡിതൻ കൊല്ലാപറമ്പിലച്ചന്റെ  സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ക്നാനായ പത്രത്തിന്റെ പ്രണാമം