ക്നാനായ പത്രം ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ …..

ക്നാനായ പത്രം ഒരു വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ …..

2017 ജനുവരി 24 ക്‌നാനായ പത്രം തുടക്കം കുറിച്ചിട്ട് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നു. ക്‌നാനായ പത്രം ടീമിന് ഇത് അഭിമാനത്തിന്റെ സംതൃപ്തിയുടെ ഒരു വർഷമാണ് ലഭിച്ചത്. കാരണം ഇങ്ങനെയൊരു സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോൾ പലരും പ്രകടിപ്പിച്ച ഒരു സംശയം ഇങ്ങനെയൊരു പത്രം എന്തിന് വേണ്ടി എന്നതായിരുന്നു , എന്നാൽ എല്ലാ സംശയങ്ങളെയും കാറ്റിൽ പറത്തി കൊണ്ട് ക്നാനായ സമൂഹം ക്നാനായ പത്രത്തെ നെഞ്ചിലേറ്റിയെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. ക്നാനായ പത്രത്തെ […]